IMG 20181210 WA0000 small

Masarykova jubilejní základní škola Hřebeč je plně organizovaná škola.
Zřizovatelem je Obec Hřebeč. Žáci školy jsou z obce Hřebeč a okolních obcí.

Více o škole

Výsledky testování - "Evaluace čtenářské gramotnosti" 3., 5. A, 5. B a 9. ročník

Evaluace čtenářské gramotnosti

Ředitelské písemné práce z českého jazyka

Listopad 2018

3. ročník
Test z Čj psalo celkem 18 žáků. Písemná práce nebyla formou výběru z možností jako u vyšších ročníků, ale formou doplňování gramatických jevů nebo určování mluvnických kategorií. Celkem mohli žáci získat 68 bodů za všechny správné odpovědi (1224 bodů za třídu). Úspěšnost třídy jako celku byla 83 %. Všichni žáci dosáhli nadpolovičního počtu bodů.

5. ročník
Test byl náročný a rozsáhlý, 30 otázek formou SCIO testů, 3 z nich obsahovaly učivo, které se učí žáci až ve 2. pololetí. Přesto si s ním poradili velmi slušně.
5. A
Testování se zúčastnilo celkem 13 žáků. Úspěšnost třídy je 54,62%. 7 žáků bylo úspěšných na 50 a více procent.
5. B
Testování se zúčastnilo celkem 13 žáků. Úspěšnost třídy je 48,97%. 5 žáků dosáhlo více než 50ti
procentní úspěšnosti.

9. ročník
Test psalo celkem 6 žáků. Nejvyšší možný počet bodů k dosažení bylo 20, formou výběru jedné správné odpovědi. Celková úspěšnost třídy činila 59,17%.

Výsledky testování - "Strategie učení se cizímu jazyku" 5. - 9. ročník

Dotazník zjišťoval, jaké postupy žáci uplatňují při učení se cizímu jazyku a také, jak používání strategií žáky podporují učitelé ve výuce.

Z evaluační zprávy lze nalézt oblasti, ve kterých je vhodné posílit používání strategií nebo jejich osvojování.

Šetření poskytlo informaci o rozvoji kompetence k učení u jednotlivých žáků a tříd. Na jeho základě lze plánovat vzdělávací opatření na úrovni třídy i školy. Žáci získali reflexi svých učebních postupů a nástroj napomáhá efektivnímu učení se jazyků u všech čtyř řečových dovedností. Výsledky jsou porovnány s ostatními školami z České republiky, včetně jazykových škol.

Výsledná zpráva "Strategie učení se cizímu jazyku" v příloze.

Výsledky testování nadání žáků metodou TIM 3. - 5. ročník

Testování proběhlo 22. 10. 2018 ve 3., 4. a 5. ročníku.

Celkem se zúčastnilo 58 žáků.

3. ročník - 17 žáků,  4. ročník - 16 žáků,  5. A - 14 žáků, 5. B - 11 žáků

20181112 TIM 3 5 ročník

Celkem 59 % (více než polovina žáků) dosáhla nadprůměrných výsledků ve srovnání s ostatními školami v České republice.
Celkem 23% ze zúčastněných žáků (téměř 1/4) má výsledky v oblasti 25% nejlepších v České republice (percentil výsledků více než 75).

Je patrné, že výuka žáků v oblastech matematických schopností a logického úsudku je na velice dobré úrovni, u cca 13 žáků se dle výsledků dá uvažovat o jejich nadání. Nejen tyto žáky, ale i ostatní vyučující kvalitně připravují na budoucí vzdělávání a studium, neboť logické uvažování je základem pro mnoho oblastí lidské činnosti a práce.
Vedení školy pozitivně ocenilo práci všech vyučujících, kteří se v daných třídách dětem věnují. Jsme rádi, že naše škola pracuje s týmem kvalitních pedagogů a je schopna takto připravit kvalitní budoucí generaci studentů.EUPES-logo-projektu-barevne-malevega-primarni-prevence150x150