Přijímací řízení na SŠ 2023/2024


Rozdání tiskopisů přihlášek žákům 5. a 9. ročníku výchovnou poradkyní - 9. a 10. 1. 2023.

Odevzdání vyplněných přihlášek výchovné poradkyni do 31. 1. 2023.

Potvrzení přihlášek vedením školy  1. a 2. 2. 2023.

Vydání potvrzených přihlášek a zápisových lístků zákonným zástupcům proti podpisu od 3. - 10. 2. 2023.

Upozornění pro rodiče

Přihlášku na SŠ odevzdat nejpozději do 1. 3. 2023.

Zápisový lístek odevzdat do 10 dnů po vyrozumění o přijetí.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2022/2023.
Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:


Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
2. termín: pátek 14. dubna 2023


Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: pondělí 17. dubna 2023
2. termín: úterý 18. dubna 2023


Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: středa 10. května 2023
2. termín: čtvrtek 11. května 2023

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2023 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2023 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2023, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.