Školní rok 2016/2017

 

Zápis do 1. ročníku  pro školní rok 2017/2018 se uskuteční 12. dubna 2017 v budově Masarykovy jubilejní základní školy Hřebeč, Školská 262, 273 45, okres Kladno.

 

Zveme vás k zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2017/2018. Zápis do první třídy bude probíhat ve středu 12. dubna 2017 od 12. 30 do 18. 00 hodin. K zápisu se dostavte s občanským průkazem a rodným listem dítěte, s pasem u cizinců. Na našich webových stránkách školy si můžete stáhnout a předem vyplnit Žádost k zápisu a Zápisní lístek do 1. ročníku. Pokud tak neučiníte, budou Vám oba dokumenty k dispozici přímo u zápisu.

Prosíme, abyste využívali celý čas zápisu, pořadí při zápisu není rozhodující pro přijetí žáka na naší školu. Škola postupuje podle kritérií, která jsou dána.

 

Kritéria pro příjímání žáků do prvního ročníku:

- trvalé bydliště

- sourozenec v naší škole

– spádová oblast

– dlouhodobý zájem o školu, využití možností nabídky školy, dny otevřených dveří, konzultace atd.

 

Ostatní závažné okolnosti:

– ostatní závažné důvody uvedené na žádosti rodičů

 

Den otevřených dveří

O vhodnosti naší školy pro Vaše dítě se můžete přesvědčit a využít rovněž dny otevřených dveří, které proběhnou 14. 2. 2017 a 14. 3. 2017 vždy první dvě vyučovací hodiny v prvním ročníku (1. h. - český jazyk, 8. 00 - 8. 45 hodin, 2. h. - matematika 8. 55 - 9. 40 hodin). V tentýž den v odpoledních hodinách od 14. 00 do 16. 30 hodin za doprovodu žáků naší školy - prohlídka naší školy.

 

Třídní schůzka

Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční 14. 6. 2017 v 17:15 hodin v budově školy.

Všeobecné informace o zápisu

Věk dítěte

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení škol. roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Odklad povinné školní docházky

Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit i s dítětem k zápisu v řádném termínu. O odkladu rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC atd.) a odborného lékaře, případně klinického psychologa. Ředitelka rozhodne o odkladu v případě, že obě posouzení budou kladná.

Pokud zákonný zástupce k zápisu nepřinese potřebná doporučení, je povinen je dodat škole v nejkratším možném termínu, nejpozději do 31. května 2016.

Zahájení řízení

Zákonný zástupce žáka musí podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně k odkladu povinné školní docházky. Formuláře budou k dispozici při zápisu, ale jsou také ke stažení na webových stránkách školy. Současně vyplní souhlas s poskytnutím osobních údajů pro zřizovatele školy.

Založení spisu a obsah spisu

Žádost zákonného zástupce dítěte – rozhodnutí ředitelky školy – doklad o předání rozhodnutí – další písemnosti vztahující se k zápisu (odklad) – souhlas s poskytnutím osobních údajů.