Metodik prevence:

ThDr. Renata Chytilová Th.D.

 

Náplň práce:

Hlavní úkolem  je vychovávat děti a mládež ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji jejich osobnosti a osvojení pozitivního sociálního chování ve škole, ale i v rodinách a celé společnosti. Získané dovednosti by měly vést ke snižování projevů rizikového chování u dětí všech věkových kategorií.  Aktivity zahrnuje zpracovaná „Minimální preventivní program“ .

Prevence rizikového chování u dětí a mládeže představuje aktivity ve všech oblastech prevence:

- drogové závislosti, alkoholismu a kouření,

- kriminality a delikvence,

- virtuálních drog,

- patologického hráčství,

- záškoláctví,

- šikanování, vandalismu aj. forem násilného chování,

- xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismu,

- zdravé výživy,

- ochrana člověka za mimořádných situací,

- chování v dopravním prostředku a prostředí.

 

Plán práce: 

- spolupráce s výchovným poradcem

- spolupráce se speciálním pedagogem

- spolupráce s třídními učiteli

- spolupráce s ostatními odborníky:

Centrum drogové prevence a krizové pomoci Kladno (CDP a KP),

(programy zaměřené na prevenci užívání návykových látek, zdravý životní styl, práci s klimatem třídy, prevenci HIV/AIDS),

Zdravotní ústav Kladno

(programy zaměřené na prevenci AIDS/HIV, užívání návykových látek, zdravý životní styl (prevence nemocí, poruch příjmu potravy),

Pedagogicko-psychologická poradna Kladno,

Speciálně pedagocké centrum Kladno,

OHES Kladno,

Referát sociálních věcí OÚ Kladno, MěÚ Kladno,

MP Kladno,

Středisko ohrožených dětí,

Městská policie Kladno,

Policie ČR Kladno,

HZS Kladno,

Lékaři a klinický psycholog,

Rodiče,

Jídelna.

 

- probírání jednotlivých témat, která se týkají minimálního preventivního projektu v hodinách  

- mimoškolní sportovní akce

- aktivní využívání volného času

- zaměření na boj proti záškoláctví, šikanování, alkoholismu hraní na automatech s ohledem na žáky ze sociálně slabších rodin

-       pravidelná spolupráce s Policií ČR,

-       pravidelná spolupráce s rodiči – výchovné komise, jednání s problémovými žáky,

-       jednání s protidrogovým centrem,

-       průběžná spolupráce s odborem sociálních věcí na magistrátě, referát soc. věcí OÚ.

- problematika drog a zneužívání návykových látek:

-       zahrnuta ve školním řádu,

-       pravidelné informace na třídních hodinách a pedagogických poradách,

-       spolupráce s CDP a KP,

-       vyučování v daných předmětech.

- péče o zdraví a chování v dopravním provozu

- jednorázové akce:

-       zapojování žáků do různých jednorázových akcí – soutěží,

-       besedy pro žáky s problematikou rizikového chování – šikanování a agresivita, drogy a já, zneužívání a týrání dětí, zdravý životní styl, závislost na automatech, komunikace a já, dopravní prostředky,

-       výjezdy na školy v přírodě,

-       zapojení žáků do vědomostních soutěží,

-       exkurze a školní výlety,

-       návštěvy divadelních a filmových představení + KMD,

-       udržování českých tradic – Mikuláš, Vánoce, Velikonoce, Den dětí,

-       spolupráce se ZUŠ.

- aktivity pro rodiče:

-       informace rodičům o záměrech a způsobech realizace prostřednictvím tř. schůzek, webových stránek, nástěnek,

-       zapojování rodičů do aktivit školy

 

Seznam zařízení zabývajících se výchovně-vzdělávacími problémy a prevencí sociálně 

- patologických jevů:

Pedagogicko-psychologická poradna, C. Boudy 2953, 272 01 Kladno,

Speciálně pedagogické centrum, Pařížská 2249, 272 01 Kladno,

Odbor sociálních věcí Okresního úřadu Kladno, Severní 2952, 272 04 Kladno,

Úřad práce, Dukelských hrdinů 1372, 272 01 Kladno,

Středisko výchovné péče, Dr. Beneše 528, Slaný,

Okresní hygienická stanice, Gen. Klapálka 1583, 272 01 Kladno,

Městská policie Kladno, Městský úřad, nám. Starosty Pavla, 272 01 Kladno.

Důležitá telefonní čísla:

Linka důvěry Kladno (CDP)  - 312 682 177

Linka bezpečí Kladno - 312 684 444

Linka bezpečí 800 155 555