Během měsíce prosince proběhlo krátké sociometrické šetření ve třídách 2. - 9. na zmapování klima a atmosféry třídy. Toto šetření má škola v plánu MPP a je v kompetenci celého týmu školního poradenského pracoviště. Na základě výsledků školní psycholožka domluvila s třídními učiteli konkrétní postupy a metody práce s dětmi v rámci třídnických hodin, během projektových dnů a v rámci vzdělávací oblasti "Člověk a jeho svět" (komunikační rovina vrstevnických vztahů, respekt k individuálním specifikum každého žáka, tvůrčí atmosféra pro práci ve třídě).